wimazo.com

Preambule
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gesloten op de
wimazo.com website
Wimazo, het bedrijf dat eigenaar is van wimazo.com, is een bedrijf met een kapitaal van 1000 euro, geregistreerd te 1 Rue eugene Dupont, 7860 lessines België.

De wimazo.com website verkoopt de volgende producten:

Televisiesets
De klant verklaart de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard
alvorens zijn bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert dus de aanvaarding

de algemene verkoopvoorwaarden.
Artikel 1 – Principes
Deze algemene voorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. In dit opzicht
wordt de koper geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die
met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of via andere distributie- en marketingkanalen.
distributie- en marketingkanalen.
Ze zijn toegankelijk op de wimazo.com website en zullen voorrang hebben, indien van toepassing, op elke
elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
De verkoper en de koper komen overeen dat deze algemene voorwaarden uitsluitend hun
hun relatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Ze zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet.
Indien een verkoopsvoorwaarde zou ontbreken, zou deze geacht worden te worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de
die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven in België gevestigd zijn.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig tot 31 juli 2024.

Artikel 2 – Inhoud
Het doel van deze algemene voorwaarden is het vastleggen van de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot
de online verkoop van goederen aangeboden door de verkoper aan de koper van de website
wimazo.com
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen gedaan op de wimazo.com website en
uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen aan Belgische overzeese departementen
moet een bericht worden gestuurd naar het volgende e-mailadres contact@wimazo.com
Deze aankopen hebben betrekking op de volgende producten: televisietoestel
Artikel 3 – Precontractuele informatie
Alvorens een bestelling te plaatsen en het contract af te sluiten, erkent de koper het volgende te hebben ontvangen
contract, op een leesbare en begrijpelijke manier, van deze algemene verkoopsvoorwaarden
van verkoop en alle informatie die wordt opgesomd in artikel L. 221-5 van de Franse consumentenwet.
De volgende informatie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de koper verstrekt:

 • de essentiële kenmerken van de goederen ;
 • de prijs van de goederen en/of de manier waarop de prijs wordt berekend;
 • indien van toepassing, eventuele extra transport-, leverings- of portokosten en andere te betalen kosten
  alle andere te betalen kosten;
 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of het tijdstip waarop de verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs; en
  de goederen te leveren, ongeacht de prijs;
 • informatie met betrekking tot de identiteit, het postadres, het telefoonnummer en de elektronische
  en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, alsmede informatie met betrekking tot wettelijke garanties, functionaliteiten van digitale inhoud
  inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit ervan, het bestaan van en de procedures voor het implementeren van
  garanties en andere contractuele voorwaarden.

Artikel 4 – Bestellen
De koper kan online een bestelling plaatsen via de onlinecatalogus en het daarvoor bestemde formulier, voor elk product dat voorradig is.
De koper kan online bestellen via de online catalogus en het formulier dat daarin is opgenomen, voor elk product binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.
De koper wordt op de hoogte gebracht van de eventuele onbeschikbaarheid van het bestelde product of goed.
Opdat de bestelling gevalideerd wordt, moet de koper, door aan te klikken waar aangegeven, de
deze algemene voorwaarden. Hij moet ook het leveringsadres en de leveringswijze kiezen en ten slotte
de betalingswijze valideren.
De verkoop wordt als definitief beschouwd:

 • nadat de verkoper de koper per e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd
  e-mail ;
 • en nadat de verkoper de volledige betaling heeft ontvangen.
  Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.
  Elke betwisting op dit punt zal worden behandeld in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde garanties.
  In bepaalde gevallen, zoals niet-betaling, onjuist adres of andere problemen met de rekening van de koper
  rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.
  totdat het probleem is opgelost.
  Voor vragen over het volgen van een bestelling kan de koper het volgende nummer bellen

telefoon: +32 460 217 913 (kosten van een lokaal gesprek), op de volgende dagen en uren: maandag tot vrijdag, van
tot vrijdag, van 9u tot 18u, of stuur een e-mail naar de verkoper op het volgende adres: contact@wimazo.com
Artikel 5 – Elektronische handtekening
Het online verstrekken van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling zullen
van de bestelling vormen het bewijs van de instemming van de koper:

 • Betaling van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de bestelling;
 • ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde verrichtingen.
  In geval van frauduleus gebruik van de bankkaart, wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, contact op te nemen met de verkoper op het volgende nummer
  contact op te nemen met de verkoper op het volgende telefoonnummer: +32 460 217 913

Artikel 6 – Orderbevestiging
De verkoper stuurt de koper een orderbevestiging per e-mail.
Artikel 7 – Bewijs van transactie
De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheids
veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen
en betalingen tussen de partijen. Archivering van bestelbonnen en facturen
facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.
Artikel 8 – Productinformatie
De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die voorkomen op de website van de verkoper
website van de verkoper en die worden aangeduid als verkocht en verzonden door de verkoper. Ze worden aangeboden binnen de
beschikbare voorraden.
De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Als er echter
fouten of weglatingen in deze presentatie, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
aansprakelijk worden gesteld.
De foto’s van de producten zijn niet contractueel.

 

 

error: Content is protected !!