wimazo.com

Wimazo, hierna te noemen “wij”, hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van jouw privacy.

Wij willen je hierbij voorzien van duidelijke en nauwkeurige informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt via de Wimazo-website (hierna te noemen de “site”).

Art.1 Vertrouwelijkheidsregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de GDPR) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Het legt strenge regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaren bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van hun klanten en prospects, om hun privacy te beschermen.

Art.2 De verantwoordelijke voor de verwerking

De “verantwoordelijke voor de verwerking” van jouw persoonlijke gegevens is Wimazo, die verantwoordelijk is voor de Wimazo-site die jij raadpleegt en waaraan jij gegevens verstrekt.

Art.3 Wettelijke basis voor gegevensverwerking en -gebruik

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doeleinden die zowel legitiem als noodzakelijk zijn (art. 6 van de RGPD). Concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, verwerken voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relatie, het zakendoen en de beveiliging/veiligheid.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Om uw bestellingen en contracten te verwerken en uit te voeren;
 • Om uw account en zakelijke relatie te beheren;
 • Om u commerciële, promotionele en reclame-informatie of informatie over het gebruik van onze diensten te sturen;
 • Communicatie bij de uitvoering van een contract;
 • Om het ontwerp, de lay-out en de algemene functionaliteit van de site te verbeteren;
 • Gegevens analyseren voor statistische doeleinden

Art.4 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd (hierna “de gegevens” genoemd). Anonieme gegevens, waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen daarom het volgende omvatten

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, ondernemingsnummer, enz;)
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, enz.);
 • financiële gegevens en transactiegegevens (gegevens over betaalmethode, bankrekeningnummer, factuurgegevens, enz;)
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het met ons gesloten contract (doel van het contract, factureringsadres, professionele gegevens, enz;)
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, loggegevens, elektronische identificatiegegevens, factuurgegevens, …);
 • Gevoelige gegevens:
 • De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens die het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
 • Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

In principe komen de gegevens die wij bewaren van u, wanneer u een formulier invult. Als u niet van plan bent de verplichte of noodzakelijke informatie te verstrekken, kunt u het voordeel van bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen wij besluiten onze diensten aan u te beëindigen of kunnen wij het contract niet uitvoeren.

Art.6 Toegang tot persoonlijke gegevens – Met wie delen wij uw informatie?

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen gegevens op verzoek worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder aan overheidsinstanties, uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke functionarissen, ambtenaren en instanties die verantwoordelijk zijn voor de invordering van schulden, evenals in het geval van het zoeken naar de daders van strafbare feiten die zijn gepleegd op het internet.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern gebruikt. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derde bedrijven, die deze kunnen verwerken, om legitieme redenen en in het bijzonder voor de goede uitvoering van het contract, wanneer wij dienstverleners en onderaannemers inschakelen om de bestelling of de door ons geleverde diensten uit te voeren (technische diensten, betalingsservice, beveiliging van de betaling, leveringen, het versturen van commerciële prospectie, enz.)

We sturen hen alleen de gegevens die ze nodig hebben om hun diensten uit te voeren.

We zullen er echter op toezien dat onze onderaannemers de regelgeving van de RGPD naleven.

Voor de verwerking van gegevens door deze onderaannemers geldt een strikt wettelijk kader.

Art.7 Bewaartermijn gegevens

We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opslag van persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden de wettelijke termijnen niet overschrijdt.

Art.8 Wat zijn je rechten?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van ieders persoonsgegevens te garanderen (art. 32 van de RGPD).

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

Recht op toegang (Art. 15 van de RGPD) en informatie.
U hebt het recht om op beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze te worden geïnformeerd over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om bevestiging te krijgen dat er gegevens over u worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om een kopie daarvan te verkrijgen of te maken voor zover dat redelijk is.

Recht op rectificatie (Art. 16 RGPD)
U hebt het recht op rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht om vergeten te worden (of recht op wissen – Art. 17 RGPD) en recht op beperking van de verwerking (Art. 18 RGPD)
Wij verplichten ons tot het wissen van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
U maakt bezwaar tegen de verwerking;
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid (Art. 20 RGPD)

U hebt het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor persoonlijk gebruik of voor overdracht aan een derde partij van uw keuze.

Recht om toestemming te allen tijde in te trekken (Art.7 van de GDPR)
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan deze intrekking is uitgevoerd.

Recht op het indienen van een klacht (Art. 77 van de RGPD)
Klanten hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie als zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: contact@wimazo.com

Art.9 Onze verplichting

We streven ernaar beveiligingstechnieken te implementeren om opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en toevallig verlies.

Art.10 Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat persoonlijke gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de contractuele relatie in verkeerde handen vallen als gevolg van een menselijke fout, computerfout, enz.
Wanneer de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de persoon onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en de genomen maatregelen. We zorgen ervoor dat de nodige stappen worden ondernomen om de Privacycommissie op de hoogte te brengen van de inbreuk in kwestie binnen 72 uur nadat we er kennis van hebben genomen, tenzij de inbreuk geen hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon (Art. 32-34 van de RGPD).

Art. 11 Toestemming

U geeft uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek. Wij behouden ons het recht voor deze Privacykennisgeving te wijzigen.

Art.12 Wijziging van ons privacybeleid

We kunnen dit vertrouwelijkheidsbeleid af en toe wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, juridische, redactionele of technische ontwikkelingen.

Art.13 Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, of verzoeken met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail op het volgende adres: contact@wimazo.com

error: Content is protected !!