wimazo.com

1-Presentatie van de locatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site WIMAZO geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de site:

Eigenaar van de site: WIMAZO
Adres: Galgenveldstraat 25a – 8700 TIELT België

2-Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de wimazo site impliceert de volledige acceptatie van de algemene voorwaarden voor gebruik hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en wimazo-gebruikers wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. wimazo kan echter besluiten om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval wimazo zich zal inspannen om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie. De wimazo website wordt regelmatig bijgewerkt, en de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3-Beschrijving van geleverde diensten

Het doel van de Wimazo website is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. De informatie op de wimazo site is zo nauwkeurig mogelijk. Wimazo kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, door haarzelf of door derde partners die dergelijke informatie verstrekken. Alle informatie op de Wimazo-website wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de Wimazo-website niet uitputtend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.

4-Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5-Intellectueel eigendom en namaak

Wimazo is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, pictogrammen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Wimazo. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6-Beperking van aansprakelijkheid

Wimazo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de Wimazo-site, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit. Wimazo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de Wimazo-site. Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Wimazo behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud te verwijderen die in dit gebied geplaatst wordt en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Wimazo zich ook het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, foto’s, enz.).

7-Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Bij het gebruik van de website van remorques fendeuses kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website van remorques fendeuses, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker. In ieder geval verzamelt remorques fendeuses alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de remorques fendeuses website worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de remorques fendeuses website wordt vervolgens geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site remorques fendeuses wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van remorques fendeuses en haar rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie aan de eventuele koper die op zijn beurt zou worden gehouden van dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. emorques fendeuses . De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens zoals aangegeven op deze pagina. Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet.

8-Hyperlinks en cookies

De Wimazo-site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming zijn gemaakt. Wimazo is echter niet in staat om de inhoud van sites die op deze manier bezocht worden te controleren en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht. Het surfen op de Wimazo-site kan resulteren in de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om het aantal bezoekers van de site te meten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

  • In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
  • Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Vertrouwelijkheid. Stel de bewaarregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel tot slot het selectievakje uit om cookies uit te schakelen.
  • Op Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.
  • In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Voorkeuren. In het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9-Toepasselijk recht en jurisdictie

Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de Wimazo-website valt onder de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10-De belangrijkste wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

11-Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met voornoemde site en deze gebruikt. Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

error: Content is protected !!