wimazo.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Datum laatste bijwerking : 11 oktober 2022

Gelieve aandachtig deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen, die tot doel hebben de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Site www.wimazo.com vast te leggen, alvorens deze te raadplegen, toegankelijk via de URL-adressen www.wimazo.com, (hierna de “Site”) aangeboden aan internetgebruikers door Remorques Fendeuses (hierna de “Uitgever”).

De informatie op deze Site is uitsluitend bedoeld om internetgebruikers te informeren over het bedrijf, zijn activiteiten, zijn autocentra, zijn producten en zijn diensten, en om hen de mogelijkheid te bieden online aankopen te doen of een aanvraag in te dienen.

De informatie op de Site is strikt voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik van de internetgebruikers. In het bijzonder is het verboden om een robot, spider, enz. of, meer in het algemeen, een automatisch proces te gebruiken om toegang te krijgen tot de Site, gegevens op te halen en/of te extraheren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 1 augustus 2000 en de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, erkent de internetgebruiker dat hij, voordat hij de Site gebruikt, alle regels in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en zich ertoe verbindt deze volledig na te leven.

De Gebruiker erkent dat hij/zij beschikt over de vaardigheden en de materiële en menselijke middelen die nodig zijn om de Site in alle veiligheid te betreden en te gebruiken en verbindt zich ertoe te controleren of zijn/haar computerconfiguratie virusvrij en in perfecte staat is. In het bijzonder aanvaardt de Uitgever geen aansprakelijkheid voor schade die kan worden toegebracht aan de computerapparatuur van de Internetgebruiker als gevolg van het openen, doorbladeren, bedienen, bekijken (gebruiken) of downloaden van materiaal op deze Site (gegevens, tekst, afbeeldingen, video of geluid, enz.).

De Uitgever stelt alles in het werk om internetgebruikers te voorzien van beschikbare en gecontroleerde informatie of tools, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van functionaliteiten of de aanwezigheid van virussen op zijn site. De door de Uitgever verstrekte informatie wordt louter ter informatie gegeven en ontslaat de internetgebruiker niet van de verplichting om een aanvullende, gepersonaliseerde analyse uit te voeren. De gebruiker is zich ervan bewust dat deze site eigendom is van de uitgever en dat elk gebruik van de gegevens dat frauduleus, lasterlijk of met de intentie om schade te berokkenen is, of dat het principe van vertrouwelijkheid van de gegevens die erin zijn opgenomen niet respecteert, verboden is en met alle juridische middelen kan worden vervolgd.

De Uitgever kan de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de op zijn Site gepubliceerde informatie niet garanderen. Bijgevolg erkennen internetgebruikers dat ze deze informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

Ten slotte kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de slechte verspreiding van een e-mail, noch voor het al dan niet verzenden ervan naar een verkeerd e-mailadres. Met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische moeilijkheden, is deze Site toegankelijk voor het publiek. Om onderhoudsredenen kan de toegang tot de Site echter tijdelijk worden onderbroken.

COOKIES
Alle informatie is beschikbaar op onze pagina over het cookiebeleid.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle elementen op onze Site (afbeeldingen, logo’s, commentaren, handelsmerken, enz.) vormen een origineel werk dat wordt beschermd door auteursrecht, databankrecht, handelsmerkrecht en modelrecht, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op intellectueel eigendom.

HYPERLINKS
De foto’s die op de Site worden gebruikt, zijn afkomstig van de Uitgever en zijn partners.
Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van hun auteurs en/of hun respectieve eigenaars voor de wettelijke beschermingsperiode.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische weergaven. Elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie van dit werk zonder de uitdrukkelijke toestemming van Remorques Fendeuses of zijn rechthebbenden is onwettig.
De auteur zal burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in overeenstemming met artikelen L. 122-4 en L. 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom. Alleen de gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie voor strikt privégebruik is toegestaan.

Onze handelsmerken en die van onze partners, evenals de logo’s die op onze Site staan, zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave, wijziging of aanpassing van deze merken of logo’s zonder de uitdrukkelijke toestemming van Remorques Fendeuses is onwettig. De auteur ervan zal burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in overeenstemming met artikel L. 713-2 van de Franse wet op intellectuele eigendom.

Voor de hyperlinks die in het kader van de Site zijn aangebracht naar andere bronnen op internet, en met name naar zijn partners, is vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegang van internetgebruikers via hyperlinks die op de Site zijn geplaatst naar andere bronnen op internet.

Internetgebruikers mogen geen hypertekstlink naar deze Site creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Editor van de Site. Deze toestemming mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een impliciete affiliatieovereenkomst. In elk geval moeten hyperlinks naar de Site op eerste verzoek van de Uitgever worden ingetrokken.

De op de Site geplaatste hyperlinks kunnen in geen geval leiden tot aansprakelijkheid van de Site, noch voor de inhoud ervan, noch voor de producten of diensten die erin worden beschreven en die beschikbaar zijn op of vanaf deze andere sites.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Remorques Fendeuses hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Wij nodigen u uit om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De Uitgever behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de voorwaarden voor toegang tot de Site en de elementen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn automatisch bindend voor de Internetgebruiker, die ze dus regelmatig moet raadplegen.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. De taal van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Frans. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

error: Content is protected !!