wimazo.com

1 – Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden waaronder het bedrijf “WIMAZO” zijn producten aan zijn particuliere en professionele klanten voor hun consumptie verkoopt. Onze verkopen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die voorrang hebben op alle aankoopvoorwaarden, tenzij wij er uitdrukkelijk van afzien. Ze zijn beschikbaar bij het bedrijf en kunnen online worden geraadpleegd op https://wimazo.com/ in hun volledige versie, en worden weergegeven in de vorm van uittreksels op de contractuele documenten.

2 – Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden bij het plaatsen van zijn bestelling en verklaart uitdrukkelijk dat hij ze zonder voorbehoud aanvaardt. Zij regelen de contractuele relatie tussen WIMAZO en de klant vanaf het moment dat de bestelling door WIMAZO is geaccepteerd.

3 – De producten

Het bedrijf WIMAZO verkoopt audiovisuele producten, bestemd voor particulieren voor hun huishoudelijke behoeften en voor bepaalde professionals voor het verbruik van apparatuur die nodig is voor hun activiteit en het gebruik van technologie. Al deze producten zijn over het algemeen onmiddellijk uit voorraad leverbaar, op elk moment van het jaar, hoewel de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een kortstondig tekort in de bevoorrading van een of meer van deze producten.

3-1-1 – Kwaliteit van het product

WIMAZO verkoopt alleen officiële merkproducten die gebruiksklaar zijn om de beste prestaties te garanderen.

3-1-2 – Meting van hoeveelheden

In Nederland wordt het volume van producten over het algemeen berekend in kilogrammen.

3-2: Aanverwante producten

WIMAZO verkoopt ook diverse producten aan particuliere klanten en bepaalde professionals (particulieren, detailhandelaren, enz.).

4 – Bestellingen

4-1: Bestellingen plaatsen

Bestellingen kunnen 7 dagen per week rechtstreeks worden geplaatst via de online bestelzone die beschikbaar is op de website: https://wimazo.com/. De geleverde producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door klanten, die de goederen niet mogen doorverkopen.

4-2: Persoonlijke informatie

Het plaatsen van bestellingen op de site van de online shop vereist de verplichte verstrekking van persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en de levering aan de klant. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 is de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten aangemeld bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem/haar betrekking hebben (artikel 34 van voornoemde wet), dat hij/zij rechtstreeks bij WIMAZO kan uitoefenen.

4-3: Weigering van orderbevestiging

WIMAZO behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren :

  • hetzij om technische redenen die verband houden met de onmogelijkheid om de bestelling van een kleine hoeveelheid over een te grote afstand te leveren, of met de onmogelijkheid om de levering uit te voeren wegens een gebrek aan toegankelijkheid van de lokalen,
  • of bij het niet verstrekken van verplichte persoonlijke gegevens op de site van de online shop, waardoor de bestelling niet correct kan worden uitgevoerd,
  • of in geval van niet-betaling van een vorige bestelling.

4-4 : Uitvoering van leveringen

  • Ontvangst van goederen

Leveringen worden in heel Europa gratis uitgevoerd door WIMAZO op de plaatsen en op de data die met de klant zijn overeengekomen bij de bevestiging van de bestelling. Bij ontvangst van de goederen is het de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit van de geleverde goederen met de bestelling te controleren en, indien nodig, opmerkingen te maken aan de bezorger. Alleen klachten die bij de levering schriftelijk worden ingediend, kunnen in aanmerking worden genomen. WIMAZO heeft de intentie om bij de klant te leveren. Indien de goederen op verzoek van de klant op diens terrein worden afgeleverd, is de klant verantwoordelijk voor het manoeuvreren van de goederen en ontslaat hij WIMAZO door het medeondertekenen van de afleverbon van iedere aansprakelijkheid voor schade.

4-5: Herroepingsrecht

Voor alle bestellingen die geplaatst worden via het online bestelgedeelte van de websites: https://wimazo.com/ , wordt de klant erop gewezen dat het product dat bij hem thuis wordt afgeleverd een alledaags consumptiegoed is in de zin van artikel L 121-20-4, 1° van de Franse Consumentenwet; op de bestelling kan dus geen herroepingsrecht worden uitgeoefend.

5 – Leveringsvoorwaarden

Bestellingen kunnen bij de klant worden afgeleverd. In alle gevallen wordt telefonisch contact opgenomen met de klant om een datum en de technische voorwaarden voor de levering van de bestelling overeen te komen.

6 – Prijzen

6-1 : Seizoensprijzen

De prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief alle belastingen. De prijzen van onze producten worden vastgesteld voor elke periode van het jaar. Ze kunnen op elk moment worden herzien als de economische omstandigheden dat vereisen, in het bijzonder door wijzigingen in de aankoopprijs van machines en transportkosten.

6-2: Promotionele aanbiedingen

Promotieaanbiedingen die op de website https://wimazo.com/ worden aangekondigd of per post naar onze klanten worden gestuurd, zijn alleen geldig tijdens de periode die in de aankondiging wordt aangegeven, zonder mogelijke verlenging, en binnen de limiet van de hoeveelheden die voor elk van deze aanbiedingen beschikbaar zijn.

7 – Betalingsvoorwaarden

7-1 : Contante betaling

Alle producten die door WIMAZO op de markt worden gebracht, zijn betaalbaar op het moment van bestelling, rechtstreeks op de website

7-2: Sancties bij niet-betaling

In alle gevallen waarin de prijs is bedongen volgens een tijdschema en in geval van niet-betaling op één van de vervaldagen, worden de andere vervaldagen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is de koper, bij wijze van strafbeding en in toepassing van de wettelijke bepalingen, van rechtswege een boete voor laattijdige betaling verschuldigd, berekend door toepassing van een rentevoet gelijk aan 1,5 maal de wettelijke rentevoet op het totale nog verschuldigde bedrag.

8 – Aansprakelijkheid van de verkoper

De door WIMAZO verkochte machines zijn vrij van gebreken die ze ongeschikt maken voor gebruik als product. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen in de verwarmingsinstallatie van de klant, noch voor een verslechtering van de werking van de machines als gevolg van een slechte bewaring of opslag bij de klant.

9- Eigendomsvoorbehoud

WIMAZO behoudt zich het eigendom voor van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkomende kosten. Deze bepaling verhindert niet de overdracht aan de koper, bij de levering, van de verantwoordelijkheid voor de verkochte producten.

10 – Toepasselijk recht Elk geschil met betrekking tot deze verkoop zal, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank vallen.

error: Content is protected !!